Aydınlatma Metni

Giriş

Kişisel verilerin korunması Traderbull YazılımA.Ş. (“TraderBull”) en önemli öncelikleri arasındadır.Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatını haiz TraderBull’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü işbu Kullanıcı Aydınlatma Metni çerçevesinde yerine getirmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kapsamı

TraderBull’a ait web uygulaması aracılığı ile TraderBull’a ait ürün ve hizmetlerden faydalanmak için ‘üye olarak’ kaydolmak zorunlu olup üyelik aşamasında ve verilen hizmetle uygun ve orantılı olacak şekilde kimlik bilgileriniz (ad-soyadı, TC kimlik numarası) iletişim bilgileriniz(e-posta ve cep telefonu), üyeliğin kurulmasını takip eden süreçte yatırımcı forumunda yapacağınız paylaşımlar, (yorumlar, konuşmalarınız, ses, görüşme ve kamera kayıtları) işlem güvenliği ve dijital iz ve banka hesap bilgileriniz (IP adresi, banka hesap verileriniz banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası) işlenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; TraderBull tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işbu Aydınlatma Metninde belirlenen kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TraderBull ile kurulacak hizmet ilişkisi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler, 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde TraderBull tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

a.Kanunlarda ve özellikle TraderBull’un tabi olduğu mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

b.Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

c.Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydedilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,

d.Web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve şikâyetlerin takip edilmesi,

e.Üye/kullanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

f.Pazarlama ve analiz süreçlerinin yürütülmesi,

g.İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

h.Satın alma ve satış operasyonları ve ilgili (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme) süreçlerinin yürütülmesi,

i. Mal/hizmet satış sonrası öngörülmüş olması halinde destek hizmetlerinin yürütülmesi,

j. Üyelerin/kullanıcı web yahut mobil uygulamasını kullanırken uyması gereken kural ve uyarıların iletilmesi ve üyenin/müşterinin talep ettiği hizmet/ürünün sağlanmasına yönelik diğer prosedürlerin yerine getirilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bu kapsamda mal/hizmet satış, faturalama ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi

k.Müşteri kayıt ve iptallerinin yapılması,

l.Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

m.TraderBull raporlamalarının yapılması,

n.Resmi makamlardan veya ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması,

o.Üye/kullanıcı ile TraderBull arasındaki üyelik ilişkisi gereğince faaliyetlerinin sağlanması.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

TraderBull, hukuka uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileriniz, 3. kişilere (doğrudan ve dolaylı hissedarlar, iştiraklerve bağlı ortaklıklar TraderBull çalışanları, TraderBull tarafından destek hizmeti verilen veya hizmet alınanüçüncü kişiler, iş ortakları, ifa yardımcıları, danışman firmalar, TraderBull grup ve tedarikçileri, özelşirket, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına) aktarabilmektedir. TraderBull, bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve kişisel verilerin aktarılması süresince ve aktarılması sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde TraderBull tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

a.Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b.Kişisel verilerin TraderBull tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

c.Kişisel veri sahibinin, TraderBull’un doğrudan ve dolaylı hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar tarafından verilen hizmetlerden ve/veya ürünlerden yararlanmak üzere TraderBull’dan talepte bulunması

d.Kişisel verilerin aktarılmasının TraderBull’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e.Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde TraderBull tarafından aktarılması,

f.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g.Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TraderBull meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

h.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, öncelikle TraderBull’unfaaliyetlerini yürütebilmesi, üyelik/hizmet ilişkisinin kurulması ve konu ilişkinin devamı için; kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan öncelikle TraderBull web uygulaması vasıtasıyla sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle yasal yollardan eldeedilebilmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir. Rızanızın geri alınması halinde ise kişisel verileriniz anonimleştirilecektir ve kullanılmayacaktır. TraderBull, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibinin (ilgili kişi) olarak Kanun’un 11. Maddesinde kapsamında;

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Başvuru Yapılması ve Bilgi Almak Hakkı

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda da sayılan Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ya da TraderBull’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle TraderBull’a ait [email protected] adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, Kanun’da belirtilen ve belirtilecek diğer yöntemler ile de TraderBull’a başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. (Başvuru Formu)

Başvuruda;

a)Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

TraderBull, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri bu form ve internet sayfamızda gösterilmiş bulunan Veri Sorumlusu olarak tarafımıza başvurabilirsiniz.