Kullanıcı Sözleşmesi
1. Taraflar

İşbu Kullanıcılık Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.traderbull.com internet sitesinin/uygulamasını (“TraderBull”) faaliyetlerini yürüten Saray Mh. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4/2 D:7 Ümraniye-İstanbul/Türkiye adresinde mukim Traderbull Yazılım A.Ş. (“Şirket”) TraderBull’a Kullanıcı olan internet kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın, TraderBull’dan faydalanma koşullarını ve Tarafların yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.TraderBull’e Kullanıcı olarak üye olunurken talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Sözleşme’nin onaylanması gerekmektedir. Kullanıcı, verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.Kullanıcı’nin TraderBull’e Kullanıcı olurken belirlediği şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine ait olup Kullanıcı, şifresini 3. Kişilerle paylaşamaz. TraderBull’e kaydolurken kullandığı e-posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı sorumlu olduğunu ve Şirket'in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı’nın diğer Kullanıcılar ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.3.Kullanıcı TraderBull’u kullanırken Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu vd. ilgili mevzuat hükümleri ile TraderBull'un hizmetlere ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.4.Kullanıcı, TraderBull’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına zarar verecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı diğer Kullanıcıların hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.TraderBull’un yazılımının bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. TraderBull’a, TraderBull’un veri tabanına ve TraderBull üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz.

3.6.Kullanıcı, TraderBull'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.7.Şirket'in tek taraflı, Kullanıcı’nın kullanıma/Kullanıcılığına son verme hakkı her zaman saklıdır. Kullanıcı, Şirket’in bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.8.Kullanıcı ‘Kullanıcı Aydınlatma Metni’ ile daha evvel, hangi kişisel verilerinin ne amaçla işleneceğine dair aydınlatılmış olup işbu Sözleşme ile de; TraderBull’un iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini/işlenebileceğini kabul ve beyan eder.

3.9.Şirket, TraderBull’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı TraderBull’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.10.Şirket, dilediği zaman TraderBull’un içeriğini veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.Bu durumda Şirket, TraderBull’dan alınan hizmetlerin ve Uygulama Programlama Arabiriminin (API) geriye dönük uyumluluğunu garanti etmez.

3.11.Şirket, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.12.Şirket, Kullanıcı’nın verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgi için “Kullanıcı Aydınlatma Metni” bölümünü okuyunuz.

3.13.TraderBull’da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. TraderBull’da yer alan veriler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şirket tarafından burada yer alan fiyatların, verilerin ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilmez olup içerik, bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

3.14.Şirket veya içeriğine dair bilgi sağlayıcılar, TraderBull ile verilen hizmet veya içerikle ilgili olarak Kullanıcı veya herhangi üçüncü şahsa karşı, nedeni ne olursa olsun hizmet veya bilgilerdeki herhangi hatadan, atlama veya ihmalden ötürü veya bunların Kullanıcı’ya iletimindeki gecikmeler veya kesintilerden ötürü veya bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hak talepleri veya zararlardan ötürü mesul olmayacaktır.

3.15.Kullanıcı, Sözleşme kapsamında, TraderBull’un amacına uygun olarak kullanma ve yararlanma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından TraderBull’dan elde edilen bilgilerin herhangi başka şekilde kullanımı, bunların yeniden transferi, kısmen veya tamamen yeniden işlenmesi, ticari amaçlı yayınlanması ve satılması dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasaktır.

3.16.Şirket ile Şirket’in bilgi sağlayıcıları arasındaki anlaşmanın herhangi nedenle askıya alınması veya feshedilmesi halinde Kullanıcı herhangi bir bildirim gerekmeksizin Sözleşme’nin askıya alınabileceğini veya feshedilebileceğini kabul eder.

3.17.Şirket’in İşbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler ve ürünler karşılığında alacağı ücrete ilişkin ayrıntılar TraderBull’da yer alan Ücret Tarifesi’nde ilan edilmektedir. Ücret Tarifesi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3.18.Şirket, Ücret Tarifesi’nde yer alan unsurlar üzerinde Kullanıcı’nın onayına veya Kullanıcı’ya herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olup ücretlerde yapılan değişiklikler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

4.Sözleşmenin Devri

Kullanıcı, Sözleşme çerçevesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini Şirket’in önceden yazılı izni olmadan devredemez. Şirket, Sözleşme’deki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bazılarını, Kullanıcı’nın izni/onayı olmaksızın bir iştirakine veya herhangi şirket birleşmesi durumunda veya Şirket’in varlıklarının tamamı veya çoğunun satılması durumunda varlığını sürdüren bir tüzel kişiliğe devredebilir.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Şirket tarafından Kullanıcılığın iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Sözleşmesi’nin tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Şirket’in, Kullanıcı’nın Sözleşme’ye aykırı davranışı nedeniyle Kullanıcılığı her zaman iptal etme/Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

6. İptal ve Cayma

6.1.Şirket tarafından yapılan satış/sunulan hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler/tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin bir satış olduğundan Kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.2.Kullanıcı, Sözleşmesi’nin Şirket’e bir (1) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshedebilir. Bu feshe müteakiben, Kullanıcı herhangi Abonelik Ücretini (varsa) geri alma hakkına sahip olmayacaktır ve derhal Şirket tarafından sağlanan tüm bilgileri/verileri kullanmayı sona erdirecektir.

Ancak Kullanıcı’nın birden çok ay için üyelik bedeli ödemesi ve işbu madde uyarınca fesih bildiriminde bulunulması halinde fesih bildiriminin yapıldığı ayı takip eden aylar için ücret iadesi yapılır

6.3.Sözleşme’deki hükümler doğrultusunda ve Sözleşme’deki hükümler saklı kalmak ve koşulu ile TraderBull;

Herhangi neden bildirmeden ve Kullanıcıya bir (1) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla; veya Kullanıcının Yazılım ve/veya Hizmetlerdeki Fikri Mülkiyet Haklarını veya Sözleşme’deki Şifre Politikalarını veya Bilgi Sağlayıcısının talimatlarını ihlali durumunda, Sözleşmesi’ yi derhal ve nedensiz olarak feshedebilir.

6.4.Yukarıdaki hükümlere ters düşmemek kaydıyla, Kullanıcının Sözleşmesi’ye aykırı hareket edip bunun ruhunu ihlal ettiği tespit edilirse; Şirket tarafından Kullanıcıyı söz konusu ihlali gidermesi için yazılı olarak 3 günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen ihlalin giderilmemesi halinde Şirket, Kullanıcı’nın şifrelerini, hesaplarını (veya bunların bir bölümünü), hizmet kullanımını askıya alabilir, hizmetlerdeki bazı bilgileri çıkarabilir, Kullanıcının hesabını ve Kullanıcının hesabındaki ilgili bilgiler ve dosyaları silebilir veya pasif hale getirebilir ve/veya Kullanıcı Sözleşmesini feshedebilir.

7. Tebligat Adresleri

TraderBull’un kullanımı öncesi Kullanıcı’nın e-posta adresinin bildirilmesi zorunu olup Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresi, Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için geçerli adres olarak kabul edilecektir.

Taraflar, mevcut e- posta adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 2 (iki) gün içinde bildirmedikçe, mevcut e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Yine TraderBull Kullanıcı’nın kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın TraderBull tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8. İhtilaf Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlük

Kullanıcı’nın, Sözleşme’yi onaylayarak tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelmekte olup Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı anda yürürlüğe girmiştir.